Media

Valentine’s Day Classic Feb 13, 14, 2021

AZ Platinum takes Gold, AZ Future takes Silver and the AZ Saguaros take Bronze.